Особая информация 17.02.2014г., "О собрании акционеров 01.04.2014г."

До відома акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКАВТОАГРЕГАТ»

Повідомляємо, що 01 квітня 2014 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільськавтоагрегат», розташованого за адресою: 32307, вул. Північна, 85, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., з наступним Порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.
  2. Звіт Директора ПАТ "КПАА" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та основні напрями діяльності на 2014 рік.
  3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.
  4. Затвердження річного звіту ПАТ "КПАА" за 2013 рік.
  5. Звіт Наглядової ради ПАТ "КПАА".
  6. Про прибуток (збиток) Товариства у 2013 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2013 році та формування фондів ПАТ "КПАА" у 2014 році.
  7. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
  8. Про зміни в складі органів управління Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ “КПАА”
(тис. грн.),

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

239457

330517

Основні засоби

10708

11473

Довгострокові фінансові інвестиції

38297

38297

Запаси

6654

7048

Сумарна дебіторська заборгованість

43058

81660

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток

-18132

-14398

Власний капітал

-2051

1683

Статутний капітал

4941

4941

Довгострокові зобов’язання

23700

23700

Поточні зобов’язання

217808

305134

Чистий прибуток (збиток)

- 3734

- 4505

Середньорічна кількість акцій (шт.)

743070

743070

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

77

79

Збори відбудуться в актовому залі № 1 адміністративного корпусу за адресою: вул. Північна, 85, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників з 09.00 до 09.45 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24.00 год. 26 березня 2014 року.

З проектами документів, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися за адресою: вул. Північна, 85, м. Кам’янець-Подільський, приймальня, з 10-00 до 15-00. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Островський М.І.

Кожний акціонер має право брати участь у Загальних зборах акціонерів персонально або через свого представника. Участь у Загальних зборах є добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь у Загальних зборах акціонерів.

При реєстрації і для участі у зборах акціонерам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу, а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу та повноваження.

Крім цього, повідомляємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» кожен акціонер зобов'язаний звернутися до депозитарної установи ТОВ «КрАЗ-Капітал» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, тел. (0536) 76-63-07) для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого йому в ТОВ «КрАЗ-Капітал». Після 12 жовтня 2014 року цінні папери власників, які не укладуть такий договір, небудуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні наагальних зборах акціонерів. При цьому обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та не впливають на інші права акціонерів щодо належних їм акцій. Після укладання власником договору про обслуговування рахунка в цінних паперах такі обмеження будуть скасовані протягом одного робочого дня.

Телефон для довідок: (03849)3-51-30, щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (0536)76-63-07

Директор ПАТ “КПАА”
М.І.Островський